Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Základné informácie

Materská škola HRAVO-ZDRAVO

   Materská škola Mierová 315/10, Považská Bystrica je 7 triedna materská škola, z toho 2 triedy  sú elokované v Orlovom 94  a jedna trieda v Milochove 224, Považská Bystrica. Materskú školu navštevuje spolu 156 detí z toho 23 detí je v elokovanej triede v Milochove a 42 detí je v elokovaných triedach v Orlovom. Od 01. 09. 2012 je MŠ právnym subjektom. Zriaďovateľom je Mesto Považská Bystrica.

Základné identifikačné údaje:


Názov školy: Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica
Adresa: Mierová 315/10, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Mgr. Anna Štefinová, riaditeľka MŠ
Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica

IČO: 42276616
DIČ: 2023583254
BIC kód banky  KOMASK2X
účet príjmový:    0762344002/5600   IBAN  SK56 5600 0000 0007 6234 4002    
účet výdavkový: 
0762340001/5600 IBAN SK25 5600 0000 0007 6234 0001 
účet stravovací: 
0762348003/5600  IBAN SK87 5600 0000 0007 6234 8003

Telefón: 042/ 4326911
e-mail: ms.mierova@zoznam.sk
web stránka: www.ms-mierova.sk


Elokované triedy Milochov:
Adresa: Milochov 224, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042/4384140
e-mail: ms.milochov@azet.sk

Elokované triedy Orlové:
Adresa: Orlové 94, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042/4321308
e-mail: msorlove@povazska-bysrtrica.sk


Vedenie materskej školy:


                                                   

 Mgr. Anna Štefinová         Mgr. Erika Kallová               Viera Čierniková               Dana Bačová
            riaditeľka                         zástupkyňa                            zástupkyňa                      zástupkyňa
         MŠ Mierová                       MŠ Mierová                            ET Milochov                       ET Orlové

 

 

                                                Svetlana Hrnková               Darina Pastorková
                                                       vedúca ŠJ                               vedúca ŠJ

 

Ciele materskej školy:


  • výchovno - vzdelávaciu činnosť zosúladiť s poslaním materskej školy
  • napĺňať výchovno – vzdelávacie ciele obsiahnuté v Školskom vzdelávacom programe „Spoznávame svet okolo nás“
  • dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
  • aktívne informovať rodičov o osobnostnom rozvoji ich detí, dodržiavať ochranu súkromia a zachovávať mlčanlivosť o jej vnútorných záležitostiach, ohľaduplne taktne a diskrétne sa správať k rodičom
     

Vybavenosť materskej školy:


   Prostredie s dostatočným materiálnym vybavením navodzuje priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru v triede, podnety k spontánnemu i zámerne riadenému učeniu.
   Materská škola je vybavená dostatočným množstvom hračiek, učebných a didaktických pomôcok, literatúry, telovýchovným náradím a náčiním, materiálom k činnostiam (výtvarným, pracovným, grafomotorickým). Súčasťou vybavenia je audiovizuálna  technika, počítače pre deti.
   V triede sú zriadené pracovné a hrové centrá, v ktorých sa môžu deti realizovať. O obmieňaní rozhodujú deti spolu s učiteľkami podľa plánovaných aktivít a činností. Deti majú možnosť výberu materiálu, centra aktivít. Používajú viacúčelové pomôcky a materiály, pracujú spoločne, i jednotlivo. 
   Vonkajšie priestory  sú vytvorené vzhľadom na podmienky areálu materskej školy a jej elokovaných tried.
    Exteriér materskej školy tvoria školské záhrady, detské futbalové ihrisko, školský dvor s betónovou plochou. Vonkajšie priestory poskytujú deťom dostatok možností na pohybové aktivity, konštrukčné a tvorivé činnosti, komunikatívne činnosti.
    Súčasťou školských  záhrad sú pieskoviská, záhradné zábavné zariadenie (hojdačky, kolotoč, preliezačky), altánok.

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837621

Úvodná stránka