Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Školský vzdelávací program

„Hravo - zdravo za poznaním“

 

Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu chceme : 

 • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin, schopnosť vzájomného rešpektovania sa. Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku,  podporovať   jedinečnosť dieťaťa. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku.
 • Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie.
 • Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.
 • Podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier a výtvarných činností stimulujúcich schopnosť prejaviť emócie a city s dôrazom na subjektívne prežívanie. Vo výtvarných činnostiach dodržiavať postupnosť. Systematickými krokmi zlepšovať grafomotorické zručnosti detí s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas činnosti.
 • Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku. . Venovať sa rozvoju špeciálnychpohybových zručností detí / korčuľovanie, plávanie, lyžovanie, tenis.../.
 • Upevňovať zdravie detí prostredníctvom otužovania. Aktívne zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia (obmedzenie sladkostí, konzumácia ovocia a zeleniny, ovocné dni, protidrogová výchova...)
 • Digitálne technológie využívať ako didaktické pomôcky s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.
 • Rozvíjať kultivovaný prejav s uplatňovaním pozitívnych verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností, spolupracovať s logopedickou poradňou pri odstraňovaní komunikačných nedostatkov detí
 • Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy, čoho výsledkom je prejav emocionálnej inteligencie dieťaťa.: sebavedomie, zvedavosť, schopnosť konať s určitým cieľom, sebaovládanie, schopnosť pracovať s ostatnými, schopnosť komunikovať, schopnosť uplatniť kognitívne poznatky.
 • Rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať deti s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód, využívať piktogramy.Eliminovať prejavy agresivityu detí a predsudkov.
 • Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi. Skvalitniť informovanosť rodičov o dianí v MŠ – zaviesť viackrát do roka „Deň otvorených dverí“.

 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837608

Úvodná stránka