Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Rada školy

Rada školy pri Materskej škole,Mierová 315/10 Považská Bystrica,  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách.  Funkčné obdobie začalo dňom 1. 4. 2012 na obdobie 4 rokov. Má jedenásť členov.

Zloženie rady školy:


 
Meno a priezviskovolený/delegovanýfunkcia
Ing. Ľubomír Kubovičzástupca zriaďovateľačlen
Ing. Ján Kunovskýzástupca zriaďovateľačlen
Ing. Katarína Drevenákovázástupca zriaďovateľačlen
Mgr. Katarína Beranovázástupca zriaďovateľačlen
Ing. Vladimíra Budayovázástupca rodičovčlen
Mgr. Lenka Možutíkovázástupca rodičovčlen
Jarmila Slamkovázástupca rodičovčlen
Ing.Talčíková Natáliazástupca rodičovpodpredseda
Anna Pavelkovázástupca pedagogických zamestnancovpredseda
Gabriela Lackovázástupca pedagogických zamestnancovčlen
Svetlana Hrnkovázástupca pedagogických zamestnancovčlen

Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 19.9.2012 prerokovala priebeh a výsledky volieb do rady, delegovanie členov rady a zvolila predsedu a podpredsedu rady. Oboznámila sa s Plánom práce školy, ŠKVP, Školským poriadkom a Organizačným poriadkom školy.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa spravidla schádza dva krát do roka.


Kompetencie Rady školy:

- vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
- navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako:
   - návrh na počet prijímaných žiakov
   - návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepov. predmetov
   - informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení vzdel. procesu
   - správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy
   - návrh rozpočtu školy
   - správa o výsledkoch hospodárenia školy
 


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837543

Úvodná stránka