Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Adaptačný program

ADAPTAČNÝ PROGRAM


Cieľom adaptačného procesu je: - uľahčiť dieťaťu vstup do materskej školy
                                                              - pomôcť rodičom pri vstupe dieťaťa do materskej školy.


Pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s novou a záťažovou situáciou je pre dospelých nutnosťou. Vhodné je začať pripravovať dieťa na adaptáciu do materskej školy už doma : rozvíjať samostatnosť dieťaťa, upevňovať citovú stabilitu, trénovať odlúčenie / krátka doba bez mamy /stretávanie s rovesníkmi, prispôsobovanie denného režimu doma dennému režimu v materskej škole. Pre matku môže byť tiež ťažké odlúčiť sa od dieťaťa a nechať ho v starostlivosti „cudzích“ osôb. Dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre oboch bolestné a nepomáha. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie sa matky podnecuje a potvrdzuje strach.

V pedagogickej praxi a pri správnych výchovných postupoch nám pomáha správna orientácia v základných rozvojových možnostiach detí.


Dvoj až trojročné deti sú málo samostatné a preto aj závislé na dospelých osobách. V adaptačnom období, ale tiež krátko po chorobe či víkende, sú odkázané na pomoc a citovú podporu dospelého. Prevláda silná citová väzba na matku. Pozornosť dieťaťa je nestála, vnemy majú syntetický ráz a zároveň sú celkové a nepresné. Postupne s automatizáciou pohybových činností sa pozornosť dieťaťa prenáša na cieľ a výsledok činnosti. Imitácia činnosti dospelého, jeho napodobňovanie je najzákladnejší spôsob učenia sa detí v tomto veku, intenzívne sa osvojuje a rozvíja reč dieťaťa, zlepšuje sa celková zrozumiteľnosť reči. Reč dieťaťa nie je len prostriedkom sociálnej komunikácie ale aj dôležitým prostriedkom komunikácie citov.


Aj troj až štvorročné deti sú ešte málo samostatné. Postupne sa táto situácia mení, pretože v tomto veku prudko prebieha osamostatňovací proces dieťaťa, najmä pri utváraní a osvojovaní návykov a zručností sebaobsluhy, no i v iných činnostiach. Proces sebauvedomovania úzko súvisí s vývinovou zvláštnosťou – detský negativizmus Hra dieťaťa trvá krátko a je pomerne jednoduchá. Udržiava si individuálny ráz aj napriek tomu, že sa súbežne hrá niekoľko detí vedľa seba. Skupinky utvárajú deti v závere tretieho roku a objavujú sa náznaky skupinovej hry.


Štyri až päťročné deti sú už samostatnejšie a pohotovejšie. Majú pomerne dobre osvojené hygienické, niektoré pracovné a mravné návyky ako aj základy kultúrneho správania. Rozkolísanosť citových stavov postupne ustupuje a začínajú sa objavovať náznaky vyšších citov, poznávacích, morálnych, estetických a sociálnych citov. Dieťa sa v tomto veku lepšie prispôsobuje prijatým pravidlám správania sa v skupine a ľahšie nadväzuje kontakty s inými deťmi. Zapájajú sa do skupinových činností a objavujú sa u nich náznaky kooperatívneho správania. Čas zotrvávania v individuálnej alebo hre a činnosti sa predlžuje. Zdokonaľuje sa pohybová koordinácia, hrubá motorika , postupne sa zlepšuje aj jemná motorika a automatizujú sa pohybové návyky. Myslenie dieťaťa sa v tomto veku spája s konkrétnym cieľom ku ktorému smeruje konanie. Rozvoj predstavivosti a fantázie, rýchle pokroky v reči a myslení umožňujú dieťaťu nastoľovať stále nové problémy, na ktoré samo nedokáže nájsť odpoveď, preto sa ich pokúša riešiť kladením množstva otázok dospelým. Reč postupne stráca situačný ráz a stáva sa nástrojom myslenia a prostriedkom sociálnej komunikácie. Senzomotorické a rozumové skúsenosti dieťaťa sú čoraz širšie. Poznanie okolitej skutočnosti je však stále povrchné pretože dieťa ešte nechápe mnohé logické vzťahy, ktoré fakty a udalosti spájajú. Tento proces sa kvalitatívne mení a postupne zdokonaľuje v období piateho až šiesteho roka veku a jeho úroveň určuje stupeň zrelosti pred vstupom na primárne vzdelávanie.


POSTUPNÝ ADAPTAČNÝ PROCES V MATERSKEJ ŠKOLE


- umožniť zákonnému zástupcovi podľa jeho priania pobyt s dieťaťom v materskej škole s postupným skracovaním času jeho pobytu / poznávať dieťa v prirodzených interakciách s matkou - spravidla:


1.DEŇ

Ten, kto s dieťaťom bude v MŠ si sadne do triedy niečo si číta, venuje sa činnostiam podľa vlastnej voľby. Učiteľka si dieťa nevšíma, neprihovára sa mu. Pobyt sa začína od 8,15 do 9,15 hod. Prítomnosťou rodiča sa dieťa cíti bezpečne.

2. DEŇ

Druhý deň je podobný ako prvý, ale učiteľka sa dieťaťu prihovára a pobyt sa predĺži o 1 hodinu do 10,15 hod.

3. DEŇ

Ako druhý- učiteľka sa s dieťaťom hrá a vyberá činnosti deťmi obľúbené napr. hra s farbami, pieskom a pod. Rodič sedí na stoličke, ktorá je pri dverách triedy. Pobyt sa predĺži o ďalšiu hodinu t.j. do 11,15 hod.

4. DEŇ

Ako tretí, ale rodič sedí za dverami triedy
 

5. DEŇ

Dieťa príde do MŠ ráno do 8,00 hod. Ostáva v MŠ aj na spánok. Rodič je na triede inej, ako dobrovoľník, čaká v miestnosti pre rodičov, alebo odchádza. Keď sa dieťa zobudí rodič je pri ňom.

- prijať dieťa s obľúbenou hračkou, s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou
- dbať na súhru všetkých zamestnancov materskej školy, na tvorivú prácu, výber vhodných foriem, metód a prostriedkov pri výchovno-vzdelávacom pôsobení na dieťa
- vytvoriť dieťaťu milé, príťažlivé, podnetné prostredie
- pôsobiť na pokojný priebeh adaptácie vytvorením estetického a podnetného prostredia
- využiť dané okolnosti na pozvoľné a citlivé začleňovanie dieťaťa do prostredia, aby to bolo preň príjemné alebo aspoň prijateľné
- sledovať prejavy dieťaťa : ako prežíva svoje návraty, či sa nebojí vstúpiť do triedy, aký vzťah má k dospelým...
- nechať dieťa vybúriť sa, vyplakať sa, až potom sa usilovať o zblíženie
- na základe zistených poznatkov spolupracovať a komunikovať so zákonnými zástupcami detí
- pristupovať k dieťaťu individuálne, rešpektovať potreby dieťaťa
- poznať dieťa, jeho zdravotný stav, úroveň rozvoja jeho osobnosti
V čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

Dĺžku adaptácie je potrebné prispôsobiť na základe konzultácie so zákonným zástupcom dieťaťa. Ak dieťa nevie prijať život v materskej škole, je potrebné po konzultácii so zákonným zástupcom dieťaťa prerušiť jeho dochádzku do materskej školy na nejaký čas, prípadne odložiť dochádzku na ďalší školský rok.


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837550

Úvodná stránka